GDPR

GDPR

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1.       Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

2.1.       Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

2.2.       Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Souhlas je poskytnut za účelem: shromažďování a zpracování údajů ( jméno, příjmení, titul, místo trvalého pobytu, telefonu), obsažené a to pro účely dodaní zboží, a to po dobu nezbytnou k zajištění zákonných práv a povinností plynoucích z pracovně právních vztahů.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností po dobu:

- příslušně definovanou legislativou

Souhlasím se zpřístupněním svých osobních údajů společností:

Souhlasím se zpřístupněním svých osobních údajů společností: Společnost je oprávněna použít mé osobní údaje pouze v souladu s výše uvedeným účelem a dále je poskytnout subjektům spolupracujícím na dosažení primárního účelu , pro který je tento souhlas uveden. S takovými se společnost zavazuje uzavřít smlouvu obsahující stejné podmínky pro upracování mých osobních údajů.

Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné.Dále jsem byl/a v souladu s příslušnou legislativou poučen/a:

o svém právu tento souhlas odvolat a to i bez udání důvodu 

o svém právu přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu 

o svém právu na výmaz těchto údajů, pokud dochází v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl souhlas odvolán.

Byl/a jsem také poučen o tom. Že tato svá práva mohu uplatnit doručením žádosti na adresu společnosti výše citované.

za Extraheat.cz

Jednatel společnosti ONE Vision s.r.o.

Produkty